تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - دلــ نوشتهـــ1 ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - دلــ نوشتهـــ1
http://www.uplooder.net
دلــ نوشتهـــ1 
 • روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ... و مَنـ هـَر روز ... دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ... عـاقـِلـ
 • روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ... و مَنـ هـَر روز ... دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ...

  عـاقـِلـ تـَر مـیـشـَوم‍ـ ... دیـگـَر کَـمتـَر رویـا مـیـبـافَـمـ‍ ... وَ دیـرتَـر آدَمـهـا را بـاوَر مـیـکُـنَـمـ ‍...

  روزهـا مـیـگُـذَرَنـد ... و مَن‍ـ هـَر روز ...

  بیشتَر اَز دُنیاۍ سادهـِ و زیبــآیــِ یــ کودَکــیــ اَمــ...ـ‍ فاصِلِہ میگیرَم‍ـ :)

  No-copy


       
  ×CM()   

  https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png