دلــ نوشتهـــ1
چهارشنبه 4 اسفند 1395 × 08:47 ب.ظ   
 • روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ... و مَنـ هـَر روز ... دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ... عـاقـِلـ
 • روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ... و مَنـ هـَر روز ... دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ...

  عـاقـِلـ تـَر مـیـشـَوم‍ـ ... دیـگـَر کَـمتـَر رویـا مـیـبـافَـمـ‍ ... وَ دیـرتَـر آدَمـهـا را بـاوَر مـیـکُـنَـمـ ‍...

  روزهـا مـیـگُـذَرَنـد ... و مَن‍ـ هـَر روز ...

  بیشتَر اَز دُنیاۍ سادهـِ و زیبــآیــِ یــ کودَکــیــ اَمــ...ـ‍ فاصِلِہ میگیرَم‍ـ :)

  No-copy


     
  عــآبیـ✌ :| × Comment()