http://www.uplooder.net
13 آبــآن:| 
امروز روز موجوادات بد بخت顔文字 のデコメ絵文字 مفلوک顔文字 のデコメ絵文字 بیچاره 顔文字 のデコメ絵文字 می باشد!
موجوداتی که دبیران و معلمان همچون 動物だよ。ウマ のデコメ絵文字حیوانات باربر از آنان کآر میکشند
موجوداتی که تمام انگیزه ی شان تعتیلاتまるまる のデコメ絵文字 است
بعله 13 آبان روز دانش آمو(タイトルなし) のデコメ絵文字ز :)
http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifاصلا هم کسی بهمون تبریک نگفتhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif
http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifدر نتیجه خودمون باید اتبریک عرض کنیم به خودمونhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

Related image

رنگ قرآن از دستمون رفت و مجبور به امتحان دادن نشدیم:)
 هورااااااا
زیر بارون هم حسابی خیس خیس خیس شدیم ولی می ارزید به نبودن تو   امتحان
کلی مسخره بازیی در اوردیم و خندیدیم با دیونه بازیی های صبا 
و شعار های مسخرهی پسرای نمونه ادب(آهنگ میخنوندن整理 のデコメ絵文字)


پ.ن:سرماخوردگی خَر است:|


     
×CM()   

https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png